نرخ ها

نرخ های فعلی
نرخ ها به صورت مداوم در حال به روز رسانی هستند
تاریخ آخرین به روز رسانی 09:36 1403/اردیبهشت/01

نرخ خرید از ما (تومان)

66,900

نرخ فروش (تومان)

65,562

نرخ خرید از ما (تومان)

69,643

نرخ فروش (تومان)

64,759

نرخ خرید از ما (تومان)

70,312

نرخ فروش (تومان)

65,495

نرخ خرید از ما (تومان)

70,258

نرخ فروش (تومان)

65,569

نرخ خرید از ما (تومان)

70,212

نرخ فروش (تومان)

65,555

نرخ خرید از ما (تومان)

70,245

نرخ فروش (تومان)

65,562

برای دریافت اطلاع بیشتر در وب سایت ثبت نام کنید
ثبت نام